Privacy verklaring Haus am Einberg

Inleiding

Haus am Einberg respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG, 25 mei 2018), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Haus am Einberg
Hanno Beerens
Am Einberg 1
59872 Meschede
Duitsland
E-mail contactformulier: https://www.einberg.nl/contact-vakantiehuis-sauerland/

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Factuurnummer
 • Verblijfsduur bij Haus am Einberg

Verwerkingsgrond

Haus am Einberg verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 • de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Haus am Einberg met betrokkene heeft gesloten
 • Haus am Einberg een wettelijke verplichting dient na te komen
 • een gerechtvaardigd belang van Haus am Einberg waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van
  Haus am Einberg aan betrokkene

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
 • facturatie
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal)
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

Geautomatiseerde besluitvorming

Haus am Einberg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Haus am Einberg verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Haus am Einberg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Haus am Einberg zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Haus am Einberg houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Marketingdoeleinden: 7 jaar
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 7 jaar
 • Telefonisch contact: 7 jaar
 • Informeren over wijzigingen van diensten: 7 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Haus am Einberg of door middel van telefoon of e-mail. Haus am Einberg zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Haus am Einberg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruik van Google Analytics / analytische cookies

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, en verzamelt via analytische cookies gegevens over uw bezoek aan onze website. Wij gebruiken deze gegevens om onze website zo optimaal mogelijk te kunnen onderhouden en optimaliseren.

Onze Google Analytics instellingen voldoen aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals verplicht vanaf 25 mei 2018:

 • Er is een bewerkersovereenkomst tussen Haus am Einberg en Google over de analytics gegevens.
 • IP-adressen worden anoniem gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn.
 • Het Google Analytics account van Haus am Einberg is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden.
 • Gegevens worden niet met Google gedeeld voor advertentiedoeleinden.
 • De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Google Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’.

Haus am Einberg voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Google Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Aanvulling: voor een optimale werking van onze website worden de Google Analytics gegevens van onze website gedeeld met onze technische website beheerder:
Option webdesign in Groningen www.option-webdesign.nl

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Met deze browser add-on blokkeert u het Google Analytics script van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Beveiliging van de door Haus am Einberg vastgelegde persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Haus am Einberg. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Haus am Einberg onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te beperken. Haus am Einberg meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Haus am Einberg onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Haus am Einberg via ons contactformulier: https://www.einberg.nl/contact-vakantiehuis-sauerland/

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Haus am Einberg schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).